Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. Wij raden aan om over te stappen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Gratis verzending in Nederland & België

★★★★★ 2000+ tevreden klanten

algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Stichting Webshop Kwaliteit Van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van de financiële dienstverlening als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en voor zover deze dienstverlening onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten.

Grogo-winkel
Kvk-nummer: 83311874
BTW-ID: BE0773886388
Mail: info@grogostore.com
Adres
Dapperstraat 32, 1103 BW Amsterdam

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij annulering
 • Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klachtenprocedure
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Industriegarantie
 • Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Article 20 - Amendment of the General Terms and Conditions Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities

Deze algemene voorwaarden betekenen:

 1. Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de ondernemer;
 2. Reflectie: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
 6. Duur contract: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame datadrager: elk hulpmiddel – waaronder begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en wat een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van op afstand bezichtigen;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en Producten, (toegang tot) Digitale Inhoud en/of Diensten op afstand aan consumenten;
 10. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, digitale inhoud en/of diensten, inclusief één of medegebruik tot en met het sluiten van de overeenkomst of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het Europees Modelformulier voor Herroeping in Bijlage I bij deze Algemene Voorwaarden;
 12. Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven samen te komen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningensysteem: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is verleend;
 • Een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en instructies waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, wordt met inachtneming van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument kenbaar gemaakt, zodat deze door de consument kan worden verstoord. worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan bij tegenstrijdige voorwaarden steeds een beroep worden gedaan op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is. .

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke fouten of kennelijke fouten in het assortiment binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van de levering en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, verstrekt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg het ontvangstbewijs van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Binnen wettelijke kaders kan de ondernemer zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aan de ondernemer verstrekken.
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; Indien van toepassing, bezorgkosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, vindt u hier het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of:
  • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, indien hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is afgeleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijke informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, neemt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke versie, conform de vorige leden van dit artikel.
 2. Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou kunnen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem bij of bij het sluiten van de overeenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Deze hoeft het product niet zelf af te halen als de ondernemer dit heeft aangeboden. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product en niet de ondernemer.
 6. Indien de consument onderkent, eerst te hebben gevraagd dat de exploitatie van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop is in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig aan dat deel van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot de levering van stadsverwarming, indien:
 • de ondernemer de consument de wettelijke informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding in het herroepingsformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • De consument heeft tijdens de bedenktijd niet uitdrukkelijk verzocht om het starten van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.

De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die op een materiële drager wordt geleverd, indien:

 • Hij de oplevering van de nakoming van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd niet uitdrukkelijk heeft goedgekeurd;
 • Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • De ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, vallen alle aanvullende overeenkomsten onder de wettelijke regeling.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij annulering

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze doet, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip valt.
 3. Voor terugbetaling gebruikt de ondernemer hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht tot afname van de producten, digitale inhoud en/of diensten;
 3. Dienstverleningsovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En
 • De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Dienstenovereenkomsten voor accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien; Volgens consumentenspecificaties geproduceerde producten, die niet geprefabriceerd zijn en vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Te retourneren verzegelde producten die niet geschikt zijn om de gezondheidsbescherming of de hygiëne te verminderen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; Levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En
 • De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • De consument moet de overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

 1. De ondernemer verklaart dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en wettelijke bepalingen op de datum van het sluiten van de overeenkomst/of overheidsvoorschriften . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de Overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is bekort in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van de ondernemer, zijn toeleverancier, importeur of producent waarin zij bepaalde rechten of vorderingen toekennen aan de consument die verder gaat dan waartoe hij wettelijk verplicht is in geval hij is gevallen in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. de overeenkomst .

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten en op eventuele schadevergoeding te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en bij de ondernemer bekende vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering:

 1. De consument kan te allen tijde een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die de geregelde levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten regelt, aangaan met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de beperkte duur opzeggen met met inachtneming van overeengekomen opzegregels en een opzegtermijn van tien maanden.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde afspraken:
  • Te allen tijde opzeggen en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste op dezelfde wijze opzeggen wanneer zij door Hem zijn aangegaan;
  • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer dit voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid wordt een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld bezorgen van dagnieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, naarmate de overeenkomst consument kan tegen deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ​​maximaal drie maanden in geval de overeenkomst zich uitstrekt tot het, maar minder dan eenmaal per maand, bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld afnemen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een maximum van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de zichttermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. de overeenkomst. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer tot vooruitbetaling van meer dan 50% worden verlangd. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is dit nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om na het Investeren van betaling binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. deze termijn van 14 dagen over het bedrag nog verschuldigd is aan de wettelijke rente en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de daaropvolgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst erkend. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of dienst van de ondernemer kan tevens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt vervolgens zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot aan deze ondernemer te leveren of te leveren producten en diensten kunnen met inachtneming van het navolgende zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie alleen in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan, dient het geschil schriftelijk aan de Geschillencommissie te worden voorgelegd.
 5. Als de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de ondernemer dat wil, zal de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk kenbaar moeten maken of hij het geschil ook wil laten behandelen door de bevoegde rechter. Indien de ondernemer de keuze van de consument niet binnen vijf weken hoort, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie beslist onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het Reglement Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop† De beslissingen van de Geschillencommissie worden genomen bij wijze van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet in behandeling nemen of in behandeling nemen indien de ondernemer tot betaling van betaling is veroordeeld, in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd voordat een geschil door de Commissie bij de rechtbank in behandeling is genomen. de zitting en er is gewezen op een slotverklaring.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of de Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) (KIFID) bevoegd is, is bij geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de wijze van verkoop of levering de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij Preferred. Voor alle overige geschillen geldt de overige erkende geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid.

Artikel 18 - Industriegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit binnen twee maanden na de verzending daarvan een bindend advies ter beoordeling in te dienen. Deze garantie herleeft als het bindend advies door de rechter in stand is gehouden na toetsing en het vonnis waaruit dit blijkt te worden gevolgd. Tot een maximumbedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies wordt € 10.000,- uitgekeerd. Voor meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een uitoefeningsplicht om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument hierop een schriftelijk beroep doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt ​​aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt ​​dan € 10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover deze het bedrag van € 10.000,- te boven gaat, over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten komt te staan. Als gevolg hiervan zullen er vragen worden gesteld om de consument tevreden te stellen.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden mogen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet schriftelijk worden vastgelegd of op zodanige wijze worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. .

Article 20 - Amendment of the General Terms and Conditions Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze met die strekking zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding het voordeel voor de consument prevaleert.

Address Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

BIJLAGE I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en retourneren als u de overeenkomst wilt herroepen)

Op:

 • [naam ondernemer]
 • [Geografisch adres ondernemer]
 • [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
 • [E-mailadres of elektronisch adres ondernemer]

Ik / wij * delen / delen * jou hier, waar ik / wij * onze overeenkomst over hebben

 • De verkoop van de volgende producten: [indicatie product] *
 • De levering van de volgende digitale inhoud: [Indicatie digitale inhoud] *
 • De werking van de volgende dienst: [indicatiedienst]*,

Onthullen / intrekken *

Besteld op * / ontvangen op *

 • [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam(en) van de consument]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Schrap wat niet van toepassing is of vul in wat wel van toepassing is.

Winkelwagen

Er zijn geen producten meer te koop

Je winkelwagen is momenteel leeg.